Vysokonapäťové elektrické prístroje sú špecifické prístroje líšiace sa od nízkonapäťových jednak svojimi rozmermi (sú neporovnateľne väčšie) a taktiež aj spôsobom svojej činnosti. Sú to prístroje, ktoré nepracujú dlhšiu dobu (napríklad vypínač nevypne aj celý rok), sú umiestnené vo vonkajšom prostredí, kde musia znášať rôzne klimatické extrémy, ale ak je treba aby reagovali, žiadame od nich presnosť a spoľahlivosť.

4.2 Vysokonapäťové

 

Tak, ako nízkonapäťové prístroje mali rôznu funkciu,ale pár spoločných konštrukčných prvkov, tak je to aj s vysokonapäťovými prístrojmi. Spoločnou vlastnosťou je aj to, že sú ovládané stlačeným vzduchom, čiže hospodárstvo stlačeného vzduchu je súčasťou každej rozvodne a stlačený vzduch na predpísanú hodnotu prúdi v žltých potrubiach.

 

Úsekový sieťový vypínač

Je to vysokonapäťový prístroj, ktorý sa nenachádza v rozvodni -ako väčšina ostatných, ale je umiestnený na stožiari a vypína a zapína úseky vonkajších vedení, alebo ich odbočky.

 

Odpojovač

Je to vysokonapäťový prístroj, ktorý sa nachádza v rozvodni. Jeho funkciou je spínanie elektrického obvodu bez zaťaženia - to znamená, že nespína prúd,ale len pripája a odpája napätie. Menovité hodnoty spínaných napätí sú: 10kV, 22kV, 35kV. Odpojovač je súčasťou vedenia, ktorým môže krátkodobo prechádzať veľký nadprúd (skrat, alebo preťaženie). To znamená, že jeho konšrukcia musí byť taká, aby určité hodnoty skratového prúdu zniesol.
Z uvedeného sú zrejmé hlavné časti odpojovača:
1. prúdová dráha
2. tlakovzdušný pohon
3. rám
4. podporné izolátory
5. nôž

Odpojovač

 

Odpínač

Je to vysokonapäťový prístroj, ktorý sa nachádza v rozvodni. Jeho funkciou je spínanie zaťaženého elektrického obvodu - to znamená,že spína všetky prúdy do menovitých hodnôt,ale nevypína skratový prúd (len prevádzkový). Pred skratom je chránený vn poistkami.

 

Vypínač

Je to vysokonapäťový prístroj, ktorý sa nachádza v rozvodni. Jeho funkciou je spínanie skratovaného elektrického obvodu - to znamená,že ako jediný dokáže vypínať a zapínať skratový prúd. Hlavné časti vypínača:
1. prúdová dráha so zhášacím systémom
2. podporný izolátor
3. pohyblivý kontakt - privádzaný do pohybu silou
4. podvozok s pohonom
5. hlava - tlmič
- tlmí zvukové efekty pri vypínaní 6. zhášacie komory

Počet zhášacích komôr je daný napäťovou hladinou, na ktorej sa prístroj nachádza. Podľa zhášacieho média nachádzajúceho sa v zhášacej komore poznáme vypínače:

Máloolejový vypínač

Oblúk v zhášacej komore je zhášaný olejom. Oblúk olej zahrieva aj splyňuje. Tvorí sa tam veľa vodíka, ten dobre chladí. Tlaky plynov pri vypínaní sú v MPa. Pri vypínaní je oblúk vtiahnutý do zhášacej komory s olejom. Akonáhle tlaky plynov dosiahnu nastavenú hodnotu, plyny premôžu pružiny a komora sa nadvihne. Plyny expandujú do vonkajšieho priestoru komory, kde sa ochladzujú.

Máloolejový vypínač

Tlakovzdušný vypínač

Oblúk v zhášacej komore je zhášaný vzduchom, ktorý má slabú vodivosť a dobrú tepelnú chladivosť. Používa sa v celom prúdovom a napäťovom rozsahu s najvyššími vypínacími výkonmi. Pri vypínaní sa na zhášanie oblúka používa stlačený vzduch s tlakom niekoľko MPa, ktorý sa vháňa do zhášacej komory. Tam oblúk chladí a po jeho zhasnutí vyfukuje ionizované častice z priestoru oblúka a nahrádza ich čistým vzduchom.

Tlakovzdušný kapacitný vypínač

Pracuje na takom istom princípe ako tlakovzdušný vypínač. Líši sa len tým, že k zhášacím komorám má paralelne pridané kondenzátory s kapacitou 1500 pF. Ich úlohou je tlmiť zotavné napätie, ktoré sa po zhasnutí oblúka objaví na kontaktoch.

Tlakovzdušný kapacitný vypínač

 

Kontrolné otázky:

1. Kde sa nachádza úsekový sieťový vypínač? Čo je jeho funkciou?
2. Vymenujte vn prístroje nachádzajúce sa v rozvodni.
3. Nakreslite a popíšte odpojovač.
4. Ktorý vn prístroj vypína skraty?
5. Na čo slúži hlava vypínačov?
6. Koľko zhášacích komôr má 220 kV vypínač?
7. Ako je spínanie vn prístrojov ovládané?
8. Uveďte príklad nesamočinného spínacieho prístroja.
9. Na čo slúžia paralelné kapacity vn vypínača? Akú majú hodnotu?.

Na začiatok