5.1 Úvod

Elektrické stroje delíme:

Funkcia elektrických strojov:

Zloženie elektrických strojov:

1. stator
2. rotor

Stator a rotor

Stator

Teoreticky je stator statickou časťou stroja s jedinou funkciou, a to vytvoriť magnetické pole (MP). Toto pole môže vytvoriť dvomi spôsobmi:

Permanentný magnet

Permanentný magnet síce nepotrebuje zdroj napätia potrebný na vznik budiaceho prúdu, ale intenzita magnetického poľa, ktoré je schopný vytvoriť je malá a nedá sa regulovať.

Elektromagnet

Elektromagnet síce potrebuje na vytvorenie magnetického poľa zdroj napätia potrebný na vznik budiaceho prúdu, ale práve budiaci prúd je veličina, ktorou vieme intenzitu poľa regulovať a intenzita poľa dosahuje neporovnateľne vyššie hodnoty.

Rotor

je pohybujúca sa časť elektrického stroja vytvorená cievkou, ktorej úlohou je získať: Pojem teoreticky je použitý preto, lebo v praxi si môžu rotor so statorom svoju funkciu vymeniť, alebo skombinovať,ak to vyžaduje konštrukcia stroja.

Princíp činnosti elektrických strojov:

Ako vidno z doposiaľ uvedeného je zrejmé, že činnosť elektrických strojov je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Elektromagnetická indukcia je náplňou prvého ročníka v predmete elektrotechnika.

Zopakovanie podstaty:

- v okolí každého prúdovodiča alebo permanentného magnetu sa vytvorí magnetické pole (to využíva stator)
- ak vložíme cievku (rotor) do magnetického poľa (statorového) a privádzame do nej prúd, cievka sa začne pohybovať - (to využíva motor)
- ak vložíme cievku (rotor) do magnetického poľa (statorového) a začneme cievkou pohybovať, potom sa na jej koncoch indukuje napätie - 2.forma indukčného zákona (využíva generátor)
- ak vložíme cievku (rotor) do magnetického poľa (statorového) a pole sa bude s časom meniť, potom sa na koncoch cievky indukuje napätie - 1.forma indukčného zákona (využíva generátor)

Kontrolné otázky:

1. Ako rozdeľujeme elektrické stroje a akú majú funkciu?
2. Napíšte hlavné časti elektrických strojov a charakterizujte ich funkciu.
3. Aký je rozdiel medzi permanentným magnetom a elektromagnetom?
4. Na princípe akého zákona pracujú elektrické stroje?

Na začiatok