Pre otáčky jednosmerného stroja platí:

vzťah pre otáčky


5.3.3. Regulácia otáčok jednosmerného stroja

 

Z uvedeného vzťahu vidno, že otáčky jednosmerných strojov sa dajú regulovať
- napätím
- odporom
- tokom


Regulácia napätím

Zo vzťahu vyplýva, že otáčky priamo úmerne závisia od napätia. To znamená, že ak rastie v obvode napätie, rastú aj otáčky. Takáto regulácia sa nazýva priama.

regulácia napätím

závislosť


Regulácia odporom v obvode kotvy

Zo vzťahu vyplýva, že otáčky nepriamo úmerne závisia od odporu Rk. To znamená, že ak rastie v obvode odpor kotvy Rk, otáčky klesajú. Takáto regulácia sa nazýva nepriama. Síce odpor kotvy je daný výrobcom - čiže ho nevieme meniť - môžeme k nemu do série priradiť spúšťací odpor Rsp a tým meniť celkový odpor v obvode kotvy.

regulácia odporom

závislosť


Regulácia magnetickým tokom

Zo vzťahu vyplýva, že otáčky nepriamo úmerne závisia od magnetického toku Φ. To znamená, že ak rastie Φ , otáčky klesajú. Takáto regulácia sa nazýva nepriama. Magnetický tok Φ vieme meniť pomocou budiaceho prúdu Ib.

regulácia magnetickým tokom

závislosť

Kontrolné otázky

1. Aké máme možnosti pri regulovaní otáčok jednosmerných strojov?.
2. Charakterizujte priamu a nepriamu reguláci, uveďte príklady.
3. Jednotlivé spôsoby regulácie otáčok jednosmerných strojov vyjadrite graficky.

Na začiatok