• asynchrónny alternátor (generátor) - mechanická energia privádzaná na rotor sa mení na elektrickú energiu odoberanú zo statorového vinutia
  • asynchrónny motor - privádzaná elektrická energia sa mení na mechanickú energiu, ktorá prekonáva odpor poháňaného zariadenia
  • indukčná brzda - využíva na brzdenie točivý moment vznikajúci otáčaním rotora proti smeru, ktorým by sa otáčal pôsobením elektromagnetických síl
  • asynchrónny menič frekvencie - využíva zmeny frekvencií prúdu indukovaného v otačajúcom sa rotore
    Vzhľadom na to, že asynchrónne stroje sa najviac používajú v motorickom režime, budeme sa ďalej venovať najmä motorom a alternátory spomenieme len okrajovo.

5.4.3 Mechanická charakteristika asynchrónnych strojov

 

Mechanická charakteristika
Je to charakteristika vyjadrujúca závislosť mechanických veličín, to znamená závislosť mechanického momentu M od sklzu s, respektíve otáčok n.
Zobrazuje tri prevádzkové stavy asynchrónnych strojov :
To, v ktorom prevádzkovom stave sa stroj nachádza, závisí od jeho mechanických veličín - od sklzu (pozor, sklz sa nachádza na osi x a smerom doľava od hodnoty nula nadobúda kladné hodnoty, to znamená že rastie), čiže od otáčok.

s > 1 - brzda

Vzorec
To znamená, že rotor sa otáča proti zmyslu otáčania magnetického poľa statora, čiže je brzený.

s = 1 až s < 0 - motor

Vzorec
Nulové otáčky zodpovedajú rotoru nachádzajúcemu sa v pokoji. Teraz pripojíme rotor na sieť a začína sa rozbeh motora. To znamená, že rotor začne "zaberať", čomu zodpovedá záberový moment Mz. Potom prejde cez maximálny moment Mmax zodpovedajúci sklzu s až na menovitý moment Mn zodpovedajúci sklzu sn. Tu sa rozbeh končí a začína menovitá prevádzka.
Ak by sme sklz naďalej znižovali, dostali by sme sa až k nulovej hodnote sklzu.

s = 0 - motor stojí

Vzorec
Ak sa otáčky statorového poľa rovnajú otáčkam rotora, to znamená, že sklz je nulový, čiže motor stojí.

s < 0 - generátor

Vzorec
Pre hodnotu sklzu menšiu ako nula nadobudnú otáčky statorového poľa väčšiu hodnotu ako sú otáčky rotora. Tomuto zodpovedá záporný moment, čiže rotor energiu nespotrebuje, ale dodáva. To znamená, že pracuje v režime - generátor.

Kontrolné otázky:

1.Nakreslite mechanickú charakteristiku asynchrónneho stroja.
2.Vymenujte prevádzkové stavy asynchrónneho stroja a pomocou mechanických veličín ich charakterizujte.

Na začiatok