• asynchrónny alternátor (generátor) - mechanická energia privádzaná na rotor sa mení na elektrickú energiu odoberanú zo statorového vinutia
  • asynchrónny motor - privádzaná elektrická energia sa mení na mechanickú energiu, ktorá prekonáva odpor poháňaného zariadenia
  • indukčná brzda - využíva na brzdenie točivý moment vznikajúci otáčaním rotora proti smeru, ktorým by sa otáčal pôsobením elektromagnetických síl
  • asynchrónny menič frekvencie - využíva zmeny frekvencií prúdu indukovaného v otačajúcom sa rotore
    Vzhľadom na to, že asynchrónne stroje sa najviac používajú v motorickom režime, budeme sa ďalej venovať najmä motorom a alternátory spomenieme len okrajovo.

5.4.4 Kruhový diagram asynchrónneho motora

 

Kruhový diagram
Je to priebeh prevádzkových veličín asynchrónneho motora. Je to jeho "občiansky preukaz".
Vychádza z poznatku, že koncový bod fázora statorového prúdu I1 je bod P1, ktorý sa pri zmene sklzu pohybuje po kružnici.
Bod P1 vystupuje v podobách P10, P1k, P1n. Tieto podoby bodu P1získame z nasledujúcich meraní:

meranie naprázdno

Motor necháme pri menovitom napätí bežať naprázdno - bez záťaže.
Odmeriame veľkosť príkonu naprázdno P10 a prúdu naprázdno I10. Z týchto veličín vyrátame cos ϕ10 , ktorý potrebujeme na to, aby sme vedeli pod akým uhlom budeme hodnotu I10 kresliť.
Príkonu naprázdno P10 zodpovedá nasledujúci vzťah medzi otáčkami statorového poľa a otáčkami rotora: ns = n.
V tomto stave pre sklz a moment platí : s = 0, M = 0
Pre cos ϕ10 platí:
Vzorec

meranie nakrátko

Motor zabrzdíme.
Odmeriame veľkosť príkonu P1k a prúdu nakrátko I1k. Z týchto veličín vyrátame cos ϕ1k , ktorý potrebujeme na to, aby sme vedeli pod akým uhlom budeme hodnotu I1k kresliť.
Príkonu nakrátko P1k zodpovedá hodnota otáčok rotora: n = 0.
V tomto stave pre sklz a moment platí : s = 1, M = Mzáb.
Pre cos ϕ1k platí:
Vzorec

meranie meranie pri zaťažení

Motor zaťažíme.
Odmeriame veľkosť príkonu P1n a prúdu pri záťaži I1n. Z týchto veličín vyrátame cos ϕ1n , ktorý potrebujeme na to, aby sme vedeli pod akým uhlom budeme hodnotu I1n kresliť.
Príkonu pri záťaži P1n zodpovedá nasledujúci vzťah medzi otáčkami statorového poľa a otáčkami rotora: ns > n.
V tomto stave pre sklz a moment platí : s = sn = (ns - n)/ns, M = Mn.
Pre cos ϕ1n platí:
Vzorec
Hodnôt P1n, prúdu pri záťaži I1n a následne cos ϕ1n vieme získať zmenou záťaží "nekonečne veľa".

Medzi jednotlivými bodmi platia nasledovné súvislosti:
P je bod, do ktorého by sa motor dostal, keby bol poháňaný cudzím strojom s nekonečne veľkými otáčkami.

Kontrolné otázky:

1.Definujte kruhový diagram asynchrónneho stroja.
2.Ako zostrojíme kruhový diagram asynchrónneho stroja?
3.Aké veličiny môžeme odčítať z kruhového diagramu asynchrónneho stroja?

Na začiatok