Synchrónne stroje podľa spôsobu práce delíme na :
  • synchrónny generátor - mechanická energia privádzaná na rotor sa mení na elektrickú energiu odoberanú zo statorového vinutia
  • synchrónny motor - privádzaná elektrická energia sa mení na mechanickú energiu, ktorá prekonáva odpor poháňaného zariadenia
  • synchrónny kompenzátor - pracujú ako nezaťažené motory a podľa nastaveného budenia dávajú do siete len jalový výkon. Čiže sa používajú na riadenie napätia a kompenzovanie účinníka v elektrizačnej sústave.

5.5.2 Synchrónne generátory

 

Menia mechanickú energiu na elektrickú energiu pri stálych synchrónnych otáčkach.
Synchrónnosť otáčok znamená, že pracujú bez sklzu, čiže s = 0, čiže otáčky statorového magnetického poľa ns sa rovnajú otáčkam rotora n : ns = n.
Synchrónne generátory sa používajú v energetike - v elektrárňach - na výrobu elektrickej energie.
Elektrická energia sa odvádza zo statora a mechanická energia je prostredníctvom turbíny privádzaná na rotor.
Stator a rotor

Stator

Je vytvorený trojfázovým vinutím. Svorky vinutia prvej fázy sú U1,U2, svorky vinutia druhej fázy sú V1,V2 a svorky vinutia tretej fázy sú W1,W2. Vinutie je rozložené do drážok statorových plechov a je zapojené do trojuholníka alebo do hviezdy.
Vinutie sa nachádza v premenlivom rotorovom magnetickom poli a preto sa na jeho svorkách indukuje napätie Ui.

Rotor

Je vytvorený rozloženým trojfázovým vinutím v rotorových drážkach, ktoré je zapojené dohviezdy alebo do trojuholníka.
Do rotorového vinutie je privádzaný budiaci prúd Ib z budiča.
Rotor je zároveň otáčaný otáčkami n pomocou turbíny, s ktorou je mechanickou spojkou pevne spojený.
Budiaci prúd na cievkach a zároveň otáčanie cievkami má za následok vznik premenlivého rotorového magnetického poľa.
V tomto poli sa nachádza stator v podobe cievok, čím vzniká na statore indukované napätie Ui.
Elektrická energia je do siete dodávaná zo statora.

Podľa toho akou turbínou je rotor poháňaný, poznáme dva typy generátorov:
Podľa konštrukcie rotora poznáme dva typy rotorov:

Kontrolné otázky:

1.Definujte pojem synchrónnosť stroja.
2.Aký je princíp činnosti synchrónneho generátora?
3.Aké typy generátorov poznáme? Charakterizujte ich.
4.Aké typy rotorov poznáme?Charakterizujte ich.

Na začiatok