Synchrónne stroje podľa spôsobu práce delíme na :
  • synchrónny generátor - mechanická energia privádzaná na rotor sa mení na elektrickú energiu odoberanú zo statorového vinutia
  • synchrónny motor - privádzaná elektrická energia sa mení na mechanickú energiu, ktorá prekonáva odpor poháňaného zariadenia
  • synchrónny kompenzátor - pracujú ako nezaťažené motory a podľa nastaveného budenia dávajú do siete len jalový výkon. Čiže sa používajú na riadenie napätia a kompenzovanie účinníka v elektrizačnej sústave.

5.5.3 Kruhový diagram synchrónneho stroja

 

Kruhový diagram
Je to závislosť činného a jalového výkonu stroja.
Činný výkon regulujeme zaťažovaním a jalový výkon regulujeme budiacim prúdom.
Z obrázku je vidno, že na os y rovnobežne vynášame priamky činných výkonov a os x je priamkou, na ktorej ležia stredy kružníc budiaceho prúdu .

Na osi y vieme získať hodnoty: Na osi x vieme získať hodnoty : Z kombinácií uvedených stavov stroja vieme získať štyri kvadranty prevádzky:

Kontrolné otázky:

1.Charakterizujte jednotlivé kvadranty z pohľadu budenia a prevádzkového režimu synchrónneho stroja.

Na začiatok