Ochrana pred NDN je ochrana pred Nebezpečným Dotykovým Napätím. Nebezpečné preto, lebo presahuje nebezpečné hodnoty, čiže 50 V striedavých. Dotykové preto, lebo vzniká pri dotyku so živou alebo s neživou časťou elektrického zariadenia.

3.1 Všeobecné pojmy

 

Neživá časť elektrického zariadenia (EZ) je tá časť EZ, ktorá je určená na to, aby ňou v bezporuchovom stave nepretekal elektrický prúd, alebo nebola pod napätím. Pri poruche však táto situácia nastať môže, lebo neživá časť je z vodivého materiálu (napr. kostra zariadenia).

 

Nebezpečné dotykové napätie (NDN) vzniká pri dotyku s časťou EZ, ktoré je pod napätím a hodnota napätia presahuje dovolené (bezpečné medze). Dotyk môže byť jednopólový alebo dvojpólový. Hodnota bezpečného napätia závisí od veľkosti bezpečného prúdu a odporu tela v danom prostredí (U=R.I).

 

Bezpečný prúd je prúd, z ktorého okruhu sa vieme vymaniť bez cudzej pomoci. Hodnota striedavého bezpečného prúdu je 10 mA. Hodnota jednosmerného bezpečného prúdu je 25 mA.

 

Jednopólový dotyk je dotyk tela jednej fázy, pričom stojíme na vodivej podložke.

Dvojpólový dotyk je dotyk tela, stojaceho na izolovanej podložke, dvoch fáz.

 

Bezpečné napätie pre jednotlivé prostredia:
Prostredie Odpor tela v danom prostredí [Ω] Bezpečný prúd [mA] Bezpečné napätie [V]
bezpečné 5000 10 50
nebezpečné 2400 10 24
zvlášť nebezpečné 1200 10 12

 

Rozdelenie elektrických napätí podľa veľkosti:
  Striedavé Jednosmerné

mn - malé napätie: do 50 V vrátane do 120 V vrátane

nn - nízke napätie: 50 V - 600 V (medzi krajnými vodičmi a zemou)
50 V - 1000 V (medzi krajnými vodičmi)

120 V - 900 V
vn - vysoké napätie: 0,6 kV - 30 kV (medzi krajnými vodičmi a zemou)
1 kV - 52 kV (medzi krajnými vodičmi)

 
vvn - veľmi vysoké napätie: 30 kV -171 kV (medzi krajnými vodičmi a zemou)
52 kV - 300 kV (medzi krajnými vodičmi)

 
zvn - zvlášť vysoké napätie: od 300 kV do 800 kV  

Kontrolné otázky:

1. Aký je rozdiel medzi živou a neživou časťou elektrických zariadení?
2. Aký je rozdiel medzi jednopólovým a dvojpólovým dotykom?
3. Aké hodnoty dosahuje bezpečný prúd a bezpečné napätie?
4. Aký je rozdiel medzi vodičom N a PE?

Na začiatok