Čo bolo príčinou smrteľného úrazu?
Študenti štvrtého ročníka odbornej školy išli na exkurziu do rozvodne. Po rozvodni sa pohybovali v koridoroch vymedzených oplotením. Z nepochopiteľných dôvodov sa jeden študent rozhodol spomínané oplotenie preliezť a pred očami spolužiakov zhorel. Prekročenie bezpečnej vzdialenosti vymedzenej zábranou sa mu stalo osudným.

3.2 Živých častí

 

Túto problematiku rieši: STN 60529 : 1993

 

Skôr než vymenujeme a charakterizujeme jednotlivé typy ochrán živých častí pred NDN, treba si pojmy živá časť a NDN ozrejmiť (viď Ochrana pred NDN - Všeobecné pojmy).

Typy ochrán:
Tieto ochrany slúžia pred neúmyselným, náhodným dotykom živej časti.

 

Ochrana zábranou:

Zábrana znemožní dotyk živej časti, pričom nie je súčasťou elektrického zariadenia.
Umiestnenie elektrického zariadenia nemeníme, ale v jeho okolí v dostatočnej vzdialenosti je umiestnená prekážka z nevodivého materiálu. Typ prekážky a vzdialenosť od zariadenia je daná napäťovou hladinou, prostredím a podľa toho, či k zariadeniu majú prístup laici. Ak majú k zariadeniu prístup laici, prekážka musí byť pevná, uzamykateľná (mreže, plot...). Vzdialenosť je daná vyhláškou a pre laikov sa zdvojnásobuje.

 

Ochrana polohou:

Taktiež znemožní dotyk živej časti elektrického zariadenia a to spôsobom takým, že volíme vhodnú polohu elektrického zariadenia, aby jeho živá časť bola mimo dosahu.
Vhodná vzdialenosť je opäť daná napäťovou hladinou, prostredím a podľa toho, či k zariadeniu majú prístup laici. Určuje ju vyhláška.

 

Ochrana krytím:

Kryt má funkciu ako zábrana, ALE je súčasťou elektrického zariadenia, bez použitia náradia a násilia neodnímateľný. Ochrana krytím sa označuje dvomi povinnými písmenami IP (international protection) a dvomi povinnými číslicami XY.

Prvá číslica X nadobúda hodnoty od 0 - 6 a určuje ochranu pred vniknutím cudzieho telesa.
Číslica Y nadobúda hodnoty od 0 - 8 a určuje ochranu pred vniknutím vody.
Najnižšia povolená ochrana u nás je IP 2X, čo je v tomto prípade teleso s maximálnou hrúbkou 12 mm a vniknutie vody je riešené inak (poistky - musia byť v suchom prostredí).
Najvyššia ochrana je IP 68, čo predstavuje prachotesný a vodotesný kryt (napr. ak je čerpadlo vo vode). Kombinácie typu IP 28 nemajú zmysel, pretože dané dva stavy (vniknutie telesa, vniknutie vody) so sebou úzko súvisia.
Potom môžu nasledovať dve štvorice nepovinných písmen (A, B, C, D alebo H, M, S, W).

Prídavné písmeno za IP (nepovinné):
A - ochrana pred dotykom nebezpečných častí chrbtom ruky

B - ochrana pred dotykom nebezpečných častí prstom

C - ochrana pred dotykom nebezpečných častí nástrojom

D - ochrana pred dotykom nebezpečných častí drôtom

Doplnkové písmeno za IP (nepovinné):
H - informácia určená pre vn zariadenia

M - informácia určená pre pohyb pohyblivých častí EZ počas skúšky vodou

S - informácia určená pre kľud pohyblivých častí EZ počas skúšky vodou

W - informácia určená pre vhodnosť použitia EZ za stanovených poveternostných podmienok


Ochrana krytím

 

Ochrana izoláciou:

Izolácia slúži jednak na zabezpečenie správnej činnosti zariadenia a jednak znemožňuje neúmyselný, nebezpečný dotyk živej časti.

Podľa toho, ktorú z týchto funkcií plní, poznáme nasledovné typy izolácií:

základná (pracovná) - slúži na zabezpečenie "práce", čiže správnej činnosti (bužírka). Prioritou nie je ochrana.

prídavná - pridáva sa k základnej izolácii (lakovanie, natieranie, smaltovanie). Sama o sebe neplní ochrannú funkciu.

dvojitá - je vytvorená spojením základnej a prídavnej izolácie a jej hlavnou úlohou je ochrana pred nebezpečným náhodným dotykom.

zosilnená - je to jedna izolácia s mechanickými a izolačnými vlastnosťami dvojitej. Plní úlohu ochrany (šnúra od žehličky - impregnovaná tkanina).

doplnková - nesúvisí so zariadením (izolačná podlaha).

Kontrolné otázky:

1. Ako sa chránime pred dotykom živej časti?
2. Aký je rozdiel medzi krytom a zábranou?
3. Ako je označený najvyšší možný stupeň ochrany krytím?
4. Čo znamená značenie IP 2X?
5. Uveďte príklady domácich spotrebičov so základnou, zosilnenou a dvojitou izoláciou.
6. Pre ktoré technické zariadenia sa považuje lakovanie za pracovnú izoláciu?

Na začiatok