Predmet Silnoprúdové zariadenia (SIZ) je určený študentom tretieho ročníka SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave, ktorí si tento predmet zvolili ako voliteľný. Keďže študenti SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave sú zameraní na štúdium slaboprúdovej elektrotechniky, snaží sa to tento študijný materiál zohľadniť. Je to viac - menej prehľad silnoprúdovej elektrotechniky, pričom obsah učiva je zredukovaný na takú úroveň, ktorú by mal dosahovať študent elektrotechnickej priemyselnej školy bez ohľadu na jej zameranie.
divider

Obsah

 

1.Trojfázová sústava - 1.1. Princíp  
  - 1.2. Zapojenie do hviezdy  
  - 1.3. Zapojenie do trojuholníka  
  - 1.4. Výkon trojfázovej sústavy  
     
2.Vyhláška 718 / 02 Z.z. - 2.1.Technické zariadenia  
  - 2.2. Odborná spôsobilosť  
     
3. Ochrana pred NDN - 3.1. Všeobecné pojmy (NDN-nebezpečné dotykové napätie) 
  - 3.2. NDN živých častí  
  - 3.3. NDN neživých častí  
     
4. Elektrické prístroje (EP) - 4.1. NN prístroje (NN-nízkonapäťové)
  - 4.2. VN prístroje (VN-vysokonapäťové)
  - 4.3. Rozvádzače  
     
5. Elektrické stroje (ES) - 5.1. Úvod  
     
  - 5.2. Transformátory 5.2.1. Princíp
    5.2.2. Jednofázový transformátor
    5.2.3. Trojfázový transformátor
     
  - 5.3. Jednosmerné stroje (JS) 5.3.1. Dynamá
    5.3.2. Motory
    5.3.3. Regulácia otáčok JS
     
  - 5.4. Asynchrónne stroje (AS) 5.4.1. Asynchrónne generátory (alternátory)
    5.4.2. Asynchrónne motory
    5.4.3. Mechanická charakteristika AS
    5.4.4. Kruhový diagram AS
     
  - 5.5. Synchrónne stroje (SS) 5.5.1. Synchrónne motory
    5.5.2. Synchrónne generátory
    5.5.3. Kruhový diagram SS
     
6. Energetika - 6.1. Výroba energie 6.1.1. Úvod
    6.1.2. Tepelné elektrárne
    6.1.3. Vodné elektrárne
    6.1.4. Jadrové elektrárne
    6.1.5. Nekonvenčné elektrárne
  - 6.2. Rozvod energie  
     
7. Elektrické teplo (ET) - 7.1. Princíp  
  - 7.2. Chladnička  
  - 7.3. Tepelné čerpadlo  
     
8. Svetelná technika (ST) - 8.1. Úvod  
  - 8.2. Svietidlá  
     
9. Projekt - 9.1.Technická dokumentácia  
  - 9.2. Návrh rozvodu 9.2.1. Výkres
    9.2.2. Jednopólová schéma

Na začiatok