Projekt rieši návrh elektroinštalácie (zásuvkové a svetelné obvody) jednoduchého objektu.
Pozostáva z
  • textovej časti - dokumentácie
  • výkresovej časti - jednopólovej schémy a samotnej elektroinštalácie

9.2. Výkresová časť

Výkresová časť obsahuje :

Jednopólová silová schéma

Je to prehľadné, princpiálne a názorné zobrazenie elektroinštalácie pomocou línií - čiar s jedným vývodom - pólom.
Tak ako je rozvádzač zobrazený jednou čiarou, tak aj jednotlivé obvody - svetelné a zásuvkové - sú zobrazené jednou líniou.
Z výkresu jednopólovej schémy vieme vyčítať len schému rozvodu - to znamená počet jednotlivých obvodov a ich istenie.
Ak chceme presný popis napájania, ten vieme zistiť len z výkresu elektroinštalácie.
Z uvedeného je zremé, že výkres elektroinštalácie úplne korešponduje s výkresom jednopólovej schémy. To znamená, koľko vývodov vychádza z rozvádzača na elektroinštalačnom výkrese, toľko vývodov musí vychádzať z rozvádzača znázorneného na silovom výkrese jednopólovej schémy.
Na schéme je tiež zaznačená prípojka s poistkou a hlavné domové vedenie (HDV) s ističom, cez ktoré je rozvádzač napájaný.
Projekt

Elektroinštalácia

Je to presné označenie napájania a rozvodu zásuvkových a svetelných obvodov v objekte. Počet obvodov sa stanovuje výpočtom - viď. technická dokumentácia.
Súvislosť v označení jednotlivých obvodov - číslom a následné pridávanie písmena je zo schémy zrejmé.
Jedna čiara vychádzajúca z rozvádzača jednotlivého obvodu predstavuje dva vodiče (fáza a vodič N).
Keďže v zásuvkových obvodoch sa viac vodičov nepoužíva (TNC), kreslenie je jednoduché - jedna čiara (dva vodiče) a odbočky do paralelne zapojených zásuviek.
Pre lepšie pochopenie je inštalácia kreslená jednak ako skutočnosť (jeden vodič - fáza - na ľavú dierku a druhý vodič - neutrálny - cez kolík na pravú dierku) a pre porovnanie ako výkres v skutočnosti.
Projekt

 

Projekt

 

Vo svetelných obvodoch je kreslenie trochu zložitejšie, lebo počet vodičov je závislý od typu vypínača. Do vypínača ide fáza, zo svietidla odchádza neutrálny vodič. Prepojenie - počet vodičov - medzi svietidlami závisí od typu vypínača. Zapojenie vypínača nájdeme v normách.
Ja som uviedla tri typy najčastejšie používaných vypínačov : Pre lepšie pochopenie je inštalácia kreslená jednak ako skutočnosť (jeden vodič - fáza - na vypínač, druhý vodič - neutrálny - odchod zo svietidla a prepojenie medzi vypínačom a svietidlami ako ďaľšie vodiče) a pre porovnanie ako výkres v skutočnosti.
Z výkresu je vidno, že počet vodičov sa značí priečnymi pruhmi cez príslušnú časť obvodu.
Projekt

 

Projekt

Vzor výkresovej časti

Projekt
LEGENDA:
1 - obývacia izba
2 - kuchyňa
3 - chodba
4 - kúpeľňa, WC
Projekt

 

Na začiatok