Téma Trojfázová sústava sa zaoberá princípom činnosti, technickou realizáciou, výhodami, základnými možnosťami zapojenia(hviezda, trojuholník), výkonom(činný, jalový, zdanlivý) a kontrolnými otázkami. Objasní, prečo je napriek používaniu jednofázovej sústavy v bytovom priemysle výroba a prenos elektrickej energie realizovaný prostredníctvom troch fáz.

1.1 Princíp

 

Na vysvetlenie trojfázovej sústavy použijeme princíp jednofázovej sústavy:

Predpokladajme, že cievkou otáčame v magnetickom poli a na jej koncoch sa indukuje napätie. Jedna svorka bude mať potenciál indukovaného napätia Ui a druhú svorku uzemníme, čím získa potenciál zeme, čiže nulový. Napätie na cievke bude rozdiel jednotlivých potenciálov, čiže: Uf = Ui -UN = Ui - 0 = Ui

Jednofázová sústava

Ak zoberieme takéto cievky tri, pootočíme ich o uhol rôzny od nuly (120o) dostaneme trojfázovú sústavu s nasledovnými napätiami na jednotlivých fázach:

Napätia trojfázovej sústavy

Vinutie trojfázovej sústavy

Výhody trojfázovej sústavy:


Poznámka: Súčty, resp. rozdiely napätí alebo prúdov jednotlivých fáz platia VEKTOROVO (nie algebraicky).

 

Kontrolné otázky:

1. Koľko vodičov odchádza z elektrárne?
2. Koľko vodičov a s akými potenciálmi vchádza do napájacej rozvodne?
3. Koľko vodičov a s akými potenciálmi odchádza z napájacej rozvodne?
4. Z akého dôvodu počas prenosu napätia napäťové hladiny transformujeme?
5. Z akého dôvodu sekundárne vinutie napájacieho transformátora spájame?
6. Aké máme možnosti základného spájania vinutí napájacieho transformátora?

Na začiatok