Vyhláška č. 718 / 2002 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republliky z 20. novembra 2002 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Nadobudla účinnosť 1.1.2003 a nahrádza dovtedy platnú Vyhlášku č. 74 / 96 Z.z.
Vyhláška ustanovuje:
- ktoré technické zariadenia sa považujú za vyhradené
- zaistenie bezpečnosti technických zariadení
- zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vrátane odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike

2.1 Technické zariadenia

 

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia:
Zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

 

Technické zariadenia skupiny A:

- technické zariadenia na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac

- technické zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom nad 250 kVA vrátane

- prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy

- technické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

- technické zariadenia v prostredí s trvalým vplyvom koróznych látok

- elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely

- technické zariadenia v objektoch určených pre viac ako 250 osôb

- technické zariadenia slúžiace na ochranu pred účinkami statickej a atmosferickej elektriny, ak sú súčasťou horeuvedených zariadení

 

Technické zariadenia skupiny B:

- sú zariadenia nenachádzajúce sa v skupine A, ale prúd a napätie na nich prevyšuje bezpečné hodnoty

 

Technické zariadenia skupiny C:

- sú zariadenia nenachádzajúce sa v skupine A, ani B

 

Činnosť na technických zariadeniach:

(výroba, montáž, údržba, rekonštrukcia, oprava, odborná prehliadka, odborná skúška, označovanie) vykonáva organizácia na základe oprávnenia, ktoré vydáva Inšpektorát bezpečnosti a práce (IBP) na základe stanoviska Technickej inšpekcie (TI). To znamená, že TI otestuje odbornú spôsobilosť na činnosť, vydá stanovisko a IBP vydá alebo nevydá osvedčenie.

 

Technická dokumentácia technických zariadení:

Pre každé technické zariadenie existuje technická dokumentácia určujúca podmienky na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení. Je to konštrukčná dokumentácia, ktorej osvedčenie vydáva TI. Pre nové technické zariadenie je potrebná osvedčená konštrukčná dokumentácia (projekt). Pre opakovanú výrobu technických zariadení je potrebná konštrukčná dokumentácia typu, osvedčenie o nej vydáva TI.

 

Výroba a dodávka technických zariadení:

Medzi povinnosti výrobcov a dodávateľov technických zariadení patrí:
- ustanovenie organizačných štruktúr zodpovednosti a postupov výroby

- vedenie dokumentácie najmenej 10 rokov po ukončení výroby

- zabezpečenie prác iba odborne spôsobilým pracovníkom

- zariadenia a ich časti musia zodpovedať bezpečnostno-technickým požiadavkám

- dodržiavať podmienky stanovené v oprávnení na výrobu

- technické zariadenie podrobiť predpísaným skúškam

Výrobca dodáva odberateľovi minimálne sprievodnú technickú dokumentáciu obsahujúcu minimálne návod na bezpečné používanie, údržbu a obsluhu.

 

Prevádzka technických zariadení:

Podmienky pre prevádzku technických zariadení neohrozujúcich život, zdravie a materiálne hodnoty určujú:
- bezpečnostno-technické požiadavky

- sprievodná dokumentácia

 

Prehliadky a skúšky technických zariadení:

- typová skúška

- prvá úradná skúška

- opakovaná úradná skúška

- skúška po oprave

- skúška po rekonštrukcii

- odborná prehliadka

- odborná skúška

Vykonanie predpísaných prehliadok a skúšok zabezpečuje organizácia, ktorá má zariadenie v prevádzke.

Prehliadky a skúšky sa vykonávajú:
- počas výroby alebo montáže a po ich dokončení

- pred uvedením do prevádzky

- po odstavení dlhšom ako 1 rok

 

Typová skúška
je potrebná pre rozvádzače, nevýbušné elektrické zariadenia (EZ), zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom nad 250 kVA. Výkon typovej skúšky riadi a vyhodnocuje TI. Zhody ďaľších kusov EZ, na ktoré bolo vydané osvedčenie o typovej skúške so schválenou konštrukčnou dokumentáciou typu overuje skúšobný technik výrobcu (Elektrotechnik špecialista - § 24).

 

Prvá úradná skúška a opakovaná úradná skúška:
Overuje, či elektrické zariadenia zodpovedajú konštrukčnej dokumentácii a sú spôsobilé na bezpečnú prevádzku.
Prvej úradnej skúške sa elektrické zariadenia podrobia po ukončení výroby, montáže a rekonštrukcie. Opakovanej úradnej skúške sa elektrické zariadenia podrobia najneskôr po 10 rokoch prevádzky. Úradné skúšky sa robia na základe požiadania organizácie vlastniacej elektrické zariadenia. Podmienky, výkon a výsledky úradnej skúšky stanovuje Technická inšpekcia. TI taktiež vydáva osvedčenie o úspešnom vykonaní úradnej skúšky a výsledok potvrdí v sprievodnej dokumentácii. Vyskúšané elektrické zariadenie označí symbolom TI a posledným dvojčíslím roka vykonania skúšky.

 

Odborná prehliadka a odborná skúška:
Preveruje bezpečnosť tých elektrických zariadení, kde nie je predpísaná úradná skúška.
Preverenie vykonáva Elektrotechnik špecialista v predpísaných lehotách, o čom aj vyhotoví písomný dokument - (zápisnicu, správu).
Lehoty sú stanovené bezpečnostno-technickými požiadavkami a Úradom bezpečnosti práce (ÚBP).

Lehoty sú rozdelené: - podľa druhu prostredia (základné - normálne, mokré - korózne, s nebezpečenstvom výbuchu)
- podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb

Lehoty v základnom normálnom prostredí: každých 5 rokov
Lehoty v mokrom koróznom prostredí: každý 1 rok
Lehoty v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu: každé 2 roky
Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza opakovaná úradná skúška.

Na začiatok