Vyhláška č. 718 / 2002 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republliky z 20. novembra 2002 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Nadobudla účinnosť 1.1.2003 a nahrádza dovtedy platnú Vyhlášku č. 74 / 1996 Z.z.
Vyhláška ustanovuje:
- ktoré technické zariadenia sa považujú za vyhradené
- zaistenie bezpečnosti technických zariadení
- zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vrátane odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike

2.2 Odborná spôsobilosť

 

Činnosť (práca pri výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe a odborné prehliadky a odborné skúšky) na technickom zariadení vykonáva iba osoba odborne spôsobilá.

Podľa odbornej spôsobilosti sa osoby vykonávajúce činnosť na technickom zariadení rozdeľujú:

 

§ 20 - Poučený pracovník:

je osoba bez elektrotechnického vzdelania vykonávajúca na technickom zariadení obsluhu, o čom musí byť preukázateľne poučená. V preukázateľnom poučení nesmie chýbať rozsah vykonávanej činnosti a poučenie o poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Poučenie a zacvičenie obsluhy môžu vykonávať všetci elektrotechnici s paragrafom 21 a vyšším. Odborná spôsobilosť na obsluhu sa preukazuje minimálne zápisom o zaškolení. Odbornú spôsobilosť obsluhy preveruje Elektrotechnik špecialista.

§ 21 - Elektrotechnik:

je osoba s ukončeným elektrotechnickým vzdelaním a jej spôsobilosť bola overená oprávnenou organizáciou. Táto organizácia taktiež vydáva osvedčenie (certifikát).

§ 22 - Samostatný elektrotechnik:

je osoba, ktorá samostatne vykonáva činnosť na technickom zariadení, môže riadiť činnosť poučených pracovníkov bez obmedzenia ich počtu a činnosť najviac dvoch Elektrotechnikov. Jeho spôsobilosť bola overená oprávnenou organizáciou. Táto organizácia taktiež vydáva osvedčenie (certifikát).

§ 23 - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky:

je osoba, ktorá riadi činnosť osôb s nižším paragrafom bez obmedzenia ich počtu. Jeho spôsobilosť bola overená oprávnenou organizáciou. Táto organizácia taktiež vydáva osvedčenie (certifikát).

§ 24 - Elektrotechnik špecialista:


Súčasťou overovania odbornej spôsobilosti všetkých osôb je overovanie znalostí o poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.
Vydané osvedčenie za porušenie povinností vyplývajúcich z bezpečnostno-technických požiadaviek môže odobrať IBP.
Nové osvedčenie po jeho odobratí môže vydať IBP na základe novej skúšky.
Pracovníci musia byť oboznámení s bezpečnostno-technickými požiadavkami pred začatím prác.
Pre Elektrotechnika na riadenie činnosti alebo prevádzky a pre Elektrotechnika špecialistu (revízneho technika) sa do dĺžky požadovanej praxe započítava len doba vykonávania činnosti na zariadeniach príslušného druhu a napätia.
Ak bola odborná prax prerušená na dobu dlhšiu ako 3 roky, započítava sa len polovica vykonanej praxe.

Na začiatok